استان:
جاذبه های اجتماعی
درباره اجتماعی
عشایر
جشن ها و آیین ها
غذا های محلی
ویژگیهای مردم نگاری
درباره ويژگي هاي مردم نگاري استان آذربايجان شرقي 

 
آذری ها، اصيل ترين افراد ايرانی و از نژاد آريايی هستند.اين قوم از نژاد آرين بوده که خصوصيات کلی ايرانيان دوره هخامنشي، اشکانی و ساسانی را حفظ کرده اند. مردم آذربايجان از بازماندگان و نوادگان مادها(شاخه ای از آريايی هايی که به ايران آمدند) هستند و به مرور زمان در نتيجه ی تاخت و تاز ترک ها و مغول ها دسته های گوناگونی از اين نژاد در منطقه آذربايجان فعلي( آذربايجان شرقي، آذربايجان غربی و اردبيل) سکونت گزيدند و آميزش هايی بين نژاد اصلی و مهاجمان رخ داد با اين حال تيره های مهاجر به دليل کمی نفوس نسبت به ساکنان محلی نابود شده و تقريبا اصالت نژاد اوليه نگاه داری شده است. روشن است كه ميان واژه و تيره ی آذری و ترك تفاوت های فراوانی است ازجمله اين كه آذری ها را تاريخ نگاران پيشين (به ويژه هردوت) و تاريخ دانان كنونی از تيره ماد كوچك می دانند و بر اساس شواهد موجود به گونه صد درصد ثابت شده كه مادها يكی از تيره های آريايی ها هستند. هم چنين درشاهنامه بزرگ فردوسی چندين بار نام آذرآبادگان آمده است ازجمله بيتی كه يزدگرد از همه بخش های ايران زمين سپاه جمع آوری می كند.