استان:
جاذبه های طبیعی
درباره طبیعی
آب و هوا
ژئوتوریسم
پوشش گیاهی
دریا ها و سد ها
رود خانه ها و چشمه ها
کوهها و غار ها، دشتها و دره ها
حیات وحش و مناطق حفاظت شده
مناطق توریستی طبیعی خاص
ردیف عنوان
1 درباره رودخانه و چشمه های آذربایجان شرقی
2 رودخانه آجی چای یا تلخه رود
3 رودخانه سیدآوا
4 رودخانه لیقوان
5 رودخانه مهران رود
6 زین جناب چای
7 رودخانه گمناب
8 رودخانه نهند
9 دوزال چای
10 رودخانه موردی چای
11 گنبد چای
12 آلمالو چای
13 امیر دیزه چای
14 یلی قیه چای
15 تورفاقان چای
16 رودخانه آذر شهر
17 چشمه تاپ تاپان
18 رودخانه اسکو چای
19 رودخانه آستاری چای
20 چشمه آب معدنی کندوان
21 رودخانه اهر چای
22 چشمه های اهر
23 رودخانه صوفی چای
24 رودخانه چوان چای
25 آبشار آسیاب خرابه
26 رودخانه قاجیار سراب
27 سراورود
28 چشمه الله سراب
29 چشمه آبرس سراب
30 چشمه آبگرم سراب
31 رودخانه سیس
32 رود دره چای
33 رود الماسی
34 رود نیل
35 رود انزاب
36 رود هریس
37 آبشار عیش آباد
38 بویوک چای
39 جیلان چای
40 رودخانه پیغام چای
41 رودخانه ارس کلیبر
42 رودخانه کلیبر چای
43 رودخانه القنا چای
44 رودخانه لیلان چای
45 چشمه ورجوی
46 چشمه گشایش
47 رودخانه مرند
48 رودخانه زیلیبیر
49 رودخانه زنوز
50 رودخانه ایوند
51 رودخانه علمدار
52 سیلن چای
53 چشمه معدنی صوفیان مرند
54 رودخانه و منابع آبی میانه
55 رودخانه قزل اوزن
56 رودخانه قرانقو
57 شهرچای
58 قوری چای
59 بلالیق چای
60 ترکمانچای
61 اوجان چای هریس
62 رودخانه کرچای هریس
63 رودخانه اوجان چای بستان آباد
64 رودخانه اسب چای بستان آباد
65 رودخانه شهر چای بستان آباد
66 رودخانه آلمالو چای بستان آباد
67 رودخانه سیدآوا بستان آباد
68 آب گرم معدنی بستان آباد
ردیف عنوان
1 درباره کوه ها وغارها ودشت ها و دره ها استان آذربايجان شرقی
2 درباره کوه ها وغارها ودشت ها ودره ها اهر
3 درباره کوه ها وغارها ودشت ها ودره ها بناب
4 درباره کوه ها وغارها ودشت ها ودره ها کلیبر
5 درباره کوه ها وغارها ودشت ها ودره ها مراغه
6 درباره کوه ها وغارها ودشت ها ودره ها ملکان
7 درباره کوه ها وغارها ودشت ها ودره ها میانه
8 قوچ گلی داغ تبریز
9 کوهستان سهند تبریز
10 مجل جنت تبریز
11 پایخ داغی تبریز
12 عون ابن علی تبریز
13 شیله سرداغی تبریز
14 شاه داغی تبریز
15 دشت تبریز
16 ترشکوه آذر شهر
17 داور داغی آذرشهر
18 دره داغ آذرشهر
19 شوه و قراقی آذرشهر
20 غارشی آذرشهر
21 قافلان کوه آذرشهر
22 قرق کوه آذرشهر
23 قزل داغ آذرشهر
24 قلعه جیغ آذرشهر
25 کندو والان آذرشهر
26 حنیفه آذرشهر
27 غار قدمگاه آذر شهر
28 دشت آذرشهر
29 کوه بالا اسکو
30 برکی قیه اسکو
31 پیشگیلی اسکو
32 کوه عریان اسکو
33 سلطان داغی اسکو
34 سویوخ بلاغ
35 شالاسراسکو
36 شووقراقی اسكو
37 فشار داغی اسكو
38 گون كونجاغل اسكو
39 دره اسكو
40 كوه بزوداغی اهر
41 كوه بوغدا داغی اهر
42 كوه بيوك داغ اهر
43 كوه دميرقيه اهر
44 كوه سقا اهر
45 کوه شيور اهر
46 كوه عمراهر
47 كوه قاباخ تپه اهر
48 كوه قاشقاداغ اهر
49 كوه هفت برادران اهر
50 دشت اهر
51 كيامكی داغ جلفا
52 كم كی داغجلفا
53 كوه پينه جلفا
54 كوه ديك داغی جلفا
55 كوه سنگی قرمز (قزل داغی) جلفا
56 سبلان (اردبيل، سراب)
57 رشته كوه هاي بزغوش (سراب، ميانه، بستان آباد،تبريز)
58 كوه سلطان بوداغی سراب
59 كوه شيرمردان سراب
60 كوه قاشقادمی سراب
61 كوه قجل سراب
62 كوه قره گونی طرنجی سراب
63 كوه قره يوقوش سراب
64 كوه قلش داغ سراب
65 كوه قيرداغ سراب
66 كوه ياغلی داغ سراب
67 كوه بوزلو بلاغ داغ سراب
68 دشت سراب
69 كوهستان ميشوداغ شبستر
70 کوه چشمه كنان شبستر
71 فلخ شبستر
72 گونی داغ شبستر
73 کوه مرو شبستر
74 كوه سوجرتپه كليبر
75 دره پيغام كليبر
76 كوه قزل جونی مراغه
77 كوه شيخ سليمان داغی مراغه
78 كوه شاهباز گونی مراغه
79 كوه شكرداغی مراغه
80 كوه درويش داغی مراغه
81 كوه خفا دره مراغه
82 كوه ايوان چف مراغه
83 كوه اوچ مازو مراغه
84 كوه اكوزداغ مراغه
85 كوه آراپال مراغه
86 دره گشايش مراغه
87 غار هامپوييل ( كبوتر) مراغه
88 دشت مراغه
89 چشمه معدنی صوفيان مرند
90 كوه علمدار مرند
91 كچ قالاسی مرند
92 كيامكی داغ مرند
93 بوقدا داغ مرند
94 ساری داغ مرند
95 كوه سقانه مرند
96 كوه قرچه داغ مرند
97 كوه قره باش داغی مرند
98 كوه قزل داغ مرند
99 كوه يوخ داغ مرند
100 كوه سلطان سنجر مرند
101 کوهستان ميشوداغ
102 غار دوگيجان مرند
103 غار آغ بولاق بستان آباد
104 تالاب قوري گل بستان آباد
اطلاعاتی در این نوع دسته بندی درج نشده است
ردیف عنوان
1 درباره طبیعی استان آذربايجان شرقی
2 درباره ژئوتوریسم استان آذربايجان شرقی
3 مناطق توریستی طبیعی استان آذربایجان شرقی
4 درباره آب وهوای استان آذربایجان شرقی
5 درباره کوه ها وغارها ودشت ها و دره ها استان آذربايجان شرقی
6 درباره رودخانه و چشمه های آذربایجان شرقی
7 درباره دریاها وسدها استان آذربايجان شرقی
8 درباره آب وهوا آذرشهر
9 درباره آب وهوا تبریز
10 درباره آب وهوا اهر
11 درباره آب وهوا اسکو
12 درباره آب وهوا بناب
13 درباره آب وهوا سراب
14 درباره آب وهوا شبستر
15 درباره آب وهوا کلیبر
16 درباره آب وهوا مراغه
17 درباره آب وهوا مرند
18 درباره آب وهوا ملکان
19 درباره آب وهوا میانه
20 درباره آب وهوا هریس
21 درباره آب وهوا بستان آباد
22 درباره کوه ها وغارها ودشت ها ودره ها اهر
23 درباره کوه ها وغارها ودشت ها ودره ها بناب
24 درباره کوه ها وغارها ودشت ها ودره ها کلیبر
25 درباره کوه ها وغارها ودشت ها ودره ها مراغه
26 درباره کوه ها وغارها ودشت ها ودره ها ملکان
27 درباره کوه ها وغارها ودشت ها ودره ها میانه
28 رودخانه آجی چای یا تلخه رود
29 رودخانه سیدآوا
30 رودخانه لیقوان
31 رودخانه مهران رود
32 زین جناب چای
33 رودخانه گمناب
34 رودخانه نهند
35 دوزال چای
36 رودخانه موردی چای
37 گنبد چای
38 آلمالو چای
39 امیر دیزه چای
40 یلی قیه چای
41 تورفاقان چای
42 رودخانه آذر شهر
43 چشمه تاپ تاپان
44 رودخانه اسکو چای
45 رودخانه آستاری چای
46 چشمه آب معدنی کندوان
47 رودخانه اهر چای
48 چشمه های اهر
49 رودخانه صوفی چای
50 رودخانه چوان چای
51 آبشار آسیاب خرابه
52 رودخانه قاجیار سراب
53 سراورود
54 چشمه الله سراب
55 چشمه آبرس سراب
56 چشمه آبگرم سراب
57 رودخانه سیس
58 رود دره چای
59 رود الماسی
60 رود نیل
61 رود انزاب
62 رود هریس
63 آبشار عیش آباد
64 بویوک چای
65 جیلان چای
66 رودخانه پیغام چای
67 رودخانه ارس کلیبر
68 رودخانه کلیبر چای
69 رودخانه القنا چای
70 رودخانه لیلان چای
71 چشمه ورجوی
72 چشمه گشایش
73 رودخانه مرند
74 رودخانه زیلیبیر
75 رودخانه زنوز
76 رودخانه ایوند
77 رودخانه علمدار
78 سیلن چای
79 چشمه معدنی صوفیان مرند
80 رودخانه و منابع آبی میانه
81 رودخانه قزل اوزن
82 رودخانه قرانقو
83 شهرچای
84 قوری چای
85 بلالیق چای
86 ترکمانچای
87 اوجان چای هریس
88 رودخانه کرچای هریس
89 رودخانه اوجان چای بستان آباد
90 رودخانه اسب چای بستان آباد
91 رودخانه شهر چای بستان آباد
92 رودخانه آلمالو چای بستان آباد
93 رودخانه سیدآوا بستان آباد
94 آب گرم معدنی بستان آباد
95 دریاچه قوری گل
96 تالاب آلما گلی
97 سد خاکی مینق
98 تالاب قوری گل تبریز
99 دریاچه ارومیه
100 تالاب دیب سیز اهر
101 تالاب یوسفلو اهر
102 تالاب خرمالو اهر
103 تالاب قره قشلاق بناب
104 سد ارس
105 سد خاکی ملا یعقوب
106 سد خاکی علویان مراغه
107 دریاچه ملکان
108 تالاب ماهی آباد
109 سد خفير مرند
110 سد مرندچای
111 سد کوره (چکان) مراغه
112 قوچ گلی داغ تبریز
113 کوهستان سهند تبریز
114 مجل جنت تبریز
115 پایخ داغی تبریز
116 عون ابن علی تبریز
117 شیله سرداغی تبریز
118 شاه داغی تبریز
119 دشت تبریز
120 ترشکوه آذر شهر
121 داور داغی آذرشهر
122 دره داغ آذرشهر
123 شوه و قراقی آذرشهر
124 غارشی آذرشهر
125 قافلان کوه آذرشهر
126 قرق کوه آذرشهر
127 قزل داغ آذرشهر
128 قلعه جیغ آذرشهر
129 کندو والان آذرشهر
130 حنیفه آذرشهر
131 غار قدمگاه آذر شهر
132 دشت آذرشهر
133 کوه بالا اسکو
134 برکی قیه اسکو
135 پیشگیلی اسکو
136 کوه عریان اسکو
137 سلطان داغی اسکو
138 سویوخ بلاغ
139 شالاسراسکو
140 شووقراقی اسكو
141 فشار داغی اسكو
142 گون كونجاغل اسكو
143 دره اسكو
144 كوه بزوداغی اهر
145 كوه بوغدا داغی اهر
146 كوه بيوك داغ اهر
147 كوه دميرقيه اهر
148 كوه سقا اهر
149 کوه شيور اهر
150 كوه عمراهر
151 كوه قاباخ تپه اهر
152 كوه قاشقاداغ اهر
153 كوه هفت برادران اهر
154 دشت اهر
155 كيامكی داغ جلفا
156 كم كی داغجلفا
157 كوه پينه جلفا
158 كوه ديك داغی جلفا
159 كوه سنگی قرمز (قزل داغی) جلفا
160 سبلان (اردبيل، سراب)
161 رشته كوه هاي بزغوش (سراب، ميانه، بستان آباد،تبريز)
162 كوه سلطان بوداغی سراب
163 كوه شيرمردان سراب
164 كوه قاشقادمی سراب
165 كوه قجل سراب
166 كوه قره گونی طرنجی سراب
167 كوه قره يوقوش سراب
168 كوه قلش داغ سراب
169 كوه قيرداغ سراب
170 كوه ياغلی داغ سراب
171 كوه بوزلو بلاغ داغ سراب
172 دشت سراب
173 كوهستان ميشوداغ شبستر
174 کوه چشمه كنان شبستر
175 فلخ شبستر
176 گونی داغ شبستر
177 کوه مرو شبستر
178 كوه سوجرتپه كليبر
179 دره پيغام كليبر
180 كوه قزل جونی مراغه
181 كوه شيخ سليمان داغی مراغه
182 كوه شاهباز گونی مراغه
183 كوه شكرداغی مراغه
184 كوه درويش داغی مراغه
185 كوه خفا دره مراغه
186 كوه ايوان چف مراغه
187 كوه اوچ مازو مراغه
188 كوه اكوزداغ مراغه
189 كوه آراپال مراغه
190 دره گشايش مراغه
191 غار هامپوييل ( كبوتر) مراغه
192 دشت مراغه
193 چشمه معدنی صوفيان مرند
194 كوه علمدار مرند
195 كچ قالاسی مرند
196 كيامكی داغ مرند
197 بوقدا داغ مرند
198 ساری داغ مرند
199 كوه سقانه مرند
200 كوه قرچه داغ مرند
201 كوه قره باش داغی مرند
202 كوه قزل داغ مرند
203 كوه يوخ داغ مرند
204 كوه سلطان سنجر مرند
205 کوهستان ميشوداغ
206 غار دوگيجان مرند
207 غار آغ بولاق بستان آباد
208 تالاب قوري گل بستان آباد
209 پوشش گیاهی استان آذربایجان شرقی
210 درباره حیات وحش و مناطق حفاظت شده استان آذربایجان شرقی
درباره طبیعی استان آذربايجان شرقی 

 

آذربايجان شرقی به سبب ويژگی های جغرافيايی و توپوگرافيكی، دارای پستی و بلندی های طبيعی فراوان و چشم گيری است كه وجود كوهستان های كم نظير، رودخانه های خروشان، چشمه های آب معدنی و دره های سرسبز و فرح بخش از مشخصات بارز آن است. سهند كه ملقب به عروس كوهستان های ايران است، دراين استان قرار گرفته و در فصل های مختلف جاذبه ها و چشم اندازهای خاص كوهستانی را به نمايش می گذارد. منطقه كوهستانی سهند، پوشيده از گياه، چمن، گل و مرتع بوده و در بهاران به گلزار بی نظير و بی همتايی تبديل می شود. مراتع سهند بهترين مكان برای ايلات و عشاير جنوب آذربايجان و منطقه بناب و مياندوآب و مهاباد به شمارمی آيد. لبنيات و پنير ليقوان و عسل مرغوب در تمام روستاهای تابعه سهند و سهندآباد، محصول وجود گياهان معطر و آب و هوای كم نظير و ييلاقی سهند است. در بهار و تابستان، بيش تر دره ها و دشت های استان مورد استفاده گردشگری و تفريحی قرار می گيرند. دره ها با پوشش گياهی دل انگيز، كشت زارهای سرسبز، باغ های گل و ميوه، رودخانه های روان و چشمه های جوشان؛ با چشم اندازهای زيبا از منابع طبيعی و جهانگردی به شمار می آيند. استان آذربايجان شرقی به دليل شرايط زمين شناختی، ازكانون های مهم آب معدنی و آب گرم به شمار می آيد و در قسمت های مختلف اين استان آب های گرم متعدد با خواصی ويژه وجود دارد كه در طی ساليان دراز مورد استفاده گردشگران و مردم به ويژه اهالی منطقه بوده است.