برگزاري هفتمين جلسه شورای مرکزی مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران
هفتمین جلسه شورای مرکزی مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران با حضور دکتر حمیدرضا طیبی رئيس جهاد دانشگاهي برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران (istta)، در این جلسه که در تاریخ 2/9/94 در سالن جلسات دفتر مرکزی جهاددانشگاهی برگزار شد ابتدا اعضاي شورا نظرات خود را درخصوص متن پيشنويس پيشنهاد مربوط به تشكيل "شوراي هماهنگي فعاليت هاي گردشگري جهاد دانشگاهي" كه توسط مركز گردشگري علمي – فرهنگي دانشجويان ايران تهیه شده بود، بيان كردند.
در ادامه آقاي دكتر حميدرضا طیبی، رئيس جهاد دانشگاهي ضمن تاكيد بر توجه به وظايف سازمانها، مراكز، واحدها و شركتهاي دانش بنيان جهاد دانشگاهي در موضوع گردشگري تاکید كرد كه ضروريست تا جهاد دانشگاهي ضمن توجه به تاثيرات منفي گردشگري، گردشگري درست و مطابق با موازين ديني و بومي را ترويج كند.
رئيس جهاد دانشگاهي با اشاره به تدوین اهداف و وظايف شورای هماهنگی فعالیت های گردشگری جهاددانشگاهی یادآور شد: سیاست‌گذاری، هماهنگی و نظارت بر برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگي و ترويجي مرتبط با گردشگري و ایجاد وحدت رويه و هم افزايي و هماهنگي واحدها، مراكز، سازمان ها، پژوهشكده ها و مراكز موجب قوام فعاليت هاي گردشگري در جهاد دانشگاهي خواهد بود.
ايشان همچنين ورود مراكز جهاد دانشگاهي به موضوع صنايع فرهنگي را خواستار شد.
در ادامه اين جلسه اعضاء در خصوص تركيب اعضای "شوراي هماهنگي فعاليت هاي گردشگري جهاد دانشگاهي" نظرات خود را بيان كردند و بر اساس تصميمات این جلسه، رئیس جهاد دانشگاهي، معاون فرهنگي جهاد دانشگاهي، رئيس دانشكده علوم گردشگري دانشگاه علم و فرهنگ، معاون آموزشي جهاد دانشگاهي، معاون پژوهشي جهاد دانشگاهي، رئيس مركز گردشگري علمي – فرهنگي دانشجويان ايران و رئيس پژوهشكده گردشگري جهاد دانشگاهي مشهد به عنوان اعضاي حقوقي انتخاب و 3نفر از اعضاي هيأت علمي جهاد دانشگاهي و صاحب نظر در حوزه گردشگري به عنوان اعضاي حقيقي پيشنهاد شدند.
این جلسه با حضور آقایان دکتر حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی؛ دکتر سعید پورعلی، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی؛ دکتر سعید هاشمی، معاون هماهنگی و امور مجلس جهاد دانشگاهی؛ دکتر علی اکبر هاشمی راد، رئیس جهاد دانشگاهی البرز و دکتر منوچهر جهانیان، رئیس دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ به عنوان اعضای شورای مرکزی مرکز گردشگری و دكتر محمدحسين ايماني خوشخو، رئيس دانشگاه علم و فرهنگ به عنوان عضو مدعو و صاحب نظر حوزه گردشگري برگزار شد و هر کدام از حاضرین به ارائه نظرات خود در خصوص برنامه ها و فعالیت های مرکز پرداختند.

گالری تصاویرنظرات شما پیرامون خبرامتیاز به خبرارسال به دوست
9
8
7
6
5
4
3
23
1